Studieprogramevaluering
Med studieprogramevaluering menes en helhetlig evaluering av hele studieprogram som omhandler undervisning, helhet og sammenheng, relevans for arbeidslivet og eventuell praksis.

Hensikten med programevaluering er å foreta en grundigere og mer helhetlig gjennomgang av studieprogrammet enn den som gjøres ved årlig evaluering og revisjon av emneplaner.

Det skal gjennomføres programevaluering hvert år i følgende syklus:

År 1:

År 2:

 • Grunnskolelærerutdanning
 • Barnehagelærerutdanning

År 3:

 • Bachelor i idrett
 • Master i profesjonsretta naturfag
 • Bachelor i sykepleie

Gjennomføring
Studieprogramevalueringen gjennomføres i to trinn:

 1. evaluering av et oppnevnt evalueringspanel
 2. egenevaluering fra programansvarlig

Evalueringspanelet oppnevnes av Kvalitetsutvalget og skal bestå av følgende representanter:

 • to vitenskapelige ansatte (ikke institutt-/utdanningsleder eller den som har ansvar for egenevalueringen)
 • to studenter, hvor minst én fra det aktuelle studieprogrammet
 • minst to eksterne ressurspersoner, hvor minst én er vitenskapelig ansatt ved universitet/høgskole og én er representant fra aktuelt arbeids- eller næringsliv der dette er relevant

Instituttene stiller sekretær til disposisjon for evalueringspanelet, og har ansvar for å legge til rette for at panelet møtes og får tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon.

Departementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling og NOKUTs tilsynsforskrift legges til grunn for programevalueringen. Sjekkliste for innhold i programevalueringen fastsettes av Kvalitetsutvalget. Ansvarlig instituttleder kan eventuelt supplere sjekklisten med tilleggsspørsmål.

Evalueringspanelet gjør en vurdering av hvert enkelt punkt i mal for studieprogramevaluering så langt det er relevant og mulig.

Egenevalueringen gjennomføres av programansvarlig. I egenevalueringen skal programansvarlig sammen med faglærerne i studieprogrammet, kommentere evalueringsrapportens konklusjoner. Videre skal programansvarlig og faglærerne fastsette hvilke tiltak som de innenfor sitt ansvarsområde vil iverksette for å heve kvaliteten, samt foreslå kvalitetshevende tiltak som ligger utenfor deres myndighetsområde. Kommentarer og tiltak føres inn i evalueringsrapporten under hvert enkelt punkt.

Oppfølging

 1. Evalueringsrapport legges frem for Kvalitetsutvalget til orientering etter endt egenevaluering fra programansvarlig. Etter behandling sendes rapportene til høgskolestyret som orienteringssak.
 2. Instituttleder er ansvarlig for å følge opp eventuelle forhold som ligger utenfor faglærernes og programansvarliges myndighet, herunder personalmessige forhold.
 3. Eventuelle revisjoner av emnebeskrivelser, studieplan og/eller studiemodell gjøres i henhold til egen beskrivelse i høgskolens kvalitetssikringssystem, og legges deretter fram for instituttleder til godkjenning.