Emnekode: ENG115

Emnetype: Vurdering

Omfang: 7,5 stp

Antall semester:1

Startsemester: Høst

 

Studium

Emnet tilhører Engelsk årsstudium.  

 

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

 

Læringsutbytte

 

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 

 • Kunne det fonemiske alfabet og prinsippene for artikulasjonen av de ulike lyder i normert engelsk (”Received Pronunciation”).
 • Kunne de grunnleggende prinsippene for fonemisk transkripsjon.
 • Kunne prinsippene for intonasjon og de regler som gjelder for normert engelsk (”Received Pronunciation”) intonasjon.
 • Kunne grunnleggende engelsk grammatikk, herunder de ulike ordklasser og verbets ulike tider.
 • Ha god kjennskap til ofte brukte uregelmessige verb.
 • Mestre korrekt bruk av substantiv.

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 

 • Kunne transkribere fonemisk tekst, inkludert intonasjonsmønstre.
 • Kunne forklare og demonstrere funksjonen til artikulasjonsorganene gjennom praktisk bruk og eksemplifisering.
 • Kunne anvende det engelske språket grammatisk riktig ved både skriftlig og muntlig framstilling.
 • Kunne identifisere og mestre de områdene innen grunnleggende engelsk grammatikk som er særlig problematisk for studenter med norsk som morsmål.

 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 

 • Kunne være en god språkmodell og kunne reflektere over egen og andres tilegnelse og bruk av relevant fagmateriale.
 • Kunne reflektere over oppbygging av lydsystem og grammatikk i normert engelsk kontra eget morsmål.
 • Kunne videreformidle tilegnede kunnskaper og ferdigheter tilpasset ulike nivå og behov i skoleverket.

 

Faglig innhold

Kursdelen fonetikk fokuserer på engelske språklyder, rytme og intonasjon, med spesiell vekt på det som erfaringsmessig faller vanskelig for norske elever eller studenter. Studiet vektlegger studentenes utvikling av egen språkferdighet, slik at de i egen språkbruk er gode modeller for elevene. Studiet vil gi grunnleggende kunnskap i grammatikk. Det teoretiske grunnlaget danner utgangspunkt for utviklingen både av studentenes egne språkferdigheter og av deres evne til å veilede elever i deres språklæring.

 

Praksis

Nei

 

Arbeidsformer

Det forventes at alle tekstene leses på forhånd, og at studentene møter godt forberedt til aktiv deltakelse i diskusjoner og videre arbeid med emnet.

Underveis i studiet skal studentene sikres veiledning i sin studieprogresjon. Som utgangspunkt for veiledningen kan en f.eks. bruke logg, innleverte arbeider og muntlige framføringer.

Oppgaver som ikke leveres til fastsatt frist vil ikke bli rettet eller veiledning ikke gitt. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg orientert om kunngjøringer, avholdte forelesninger og utdelte tekster.

En blanding av gruppearbeid og individuell problemløsning, med obligatorisk gjennomføring mellom samlingene.

 

Krav til arbeidsinnsats

Aktivitet

timer

undervisning: forelesninger, gruppearb., seminar

50

obligatoriske innleveringer inkludert veiledning

40

arbeid med pensum

106

eksamen

4

Totalt

200

 

Vilkår for å gå opp til eksamen

 

 • Obligatorisk frammøte og deltakelse

 

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Vekting 100 %. Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter.

 

Tilbys som enkeltemne

Ja.

 

Åpent for privatister

Nei

 

Studiepoengsreduksjoner

Dersom studenten har Engelsk grammatikk og fonetikk fra tidligere, eller tar emnet parallelt med dette emnet, vil studenten få 7,5 studiepoengs fratrekk fra dette emnet.

 

Ansvarlig avdeling

Avdeling for kultur og samfunn

 

Godkjent

19.04.2012, Renee Waara dekan AKS