Emnekode: NAT400

Emnetype: Vurdering

Omfang: 10 stp

Antall semester: 1

Startsemester: Høst

 

Studium

Kjemi er et obligatorisk emne i Masterutdanning i profesjonsretta naturfag.

 

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller annen utdanning på bachelornivå, med 60 studiepoengs fordypning i naturfag.

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Ha dybdekunnskaper om atomers elektronoppbygging og reaksjoner
 • Ha inngående kjennskap til viktige grunnstoffer og forbindelser, og hvordan disse kan fremstilles og brukes, samt miljømessige virkninger av disse
 • Ha inngående kunnskaper om utvalgte arbeids- og analysemetoder i kjemi

 

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne gjøre beregninger på reaksjoner som forbrenninger, syre-base reaksjoner/pH-beregninger, løselighet, elektrokjemiske reaksjoner og
 • Kunne anvende både kvantitative og kvalitative kjemiske analysemetoder
 • Kunne ivareta sikkerhet på laboratoriet og hindre uheldige virkninger på miljøet fra slik virksomhet.

 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne sette sin egen undervisning inn i en større sammenheng i miljø- og ressursspørsmål
 • Ha en inngående forståelse for kjemi som fagområde og kunne analysere mulige positive og negative effekter av kjemisk virksomhet på miljøet.
 • Kunne ha ansvaret for kjemiundervisningen på en skole, herunder innkjøp og lagring av kjemikalier, lede intern kompetanseutvikling, samt å ivareta hensynet til sikkerhet og miljø.

 

 

Faglig innhold

Atomer, molekyler og stoffmengde. Elektronstruktur og periodesystemet. VSEPR-modellen. Reaksjonslikninger og beregninger. Kjemisk binding. Krefter mellom molekyler. Kjemisk likevekt. Syre-basereaksjoner og buffere. Redoksreaksjoner. Elektrokjemiske celler. Kjemisk energi: entalpi, entropi og Gibbs fri energi. Reaksjonsfart. Noen typiske metaller. Egenskaper og forbindelser til ikke-metallene C, O, N, H, S, P samt halogener. Struktur, isomeri og viktige stoffgrupper i organisk kjemi. Organiske reaksjonsmekanismer. Organiske polymerer.

 

Praksis

Ingen.

 

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid med innlevering av journaler.

 

Krav til arbeidsinnsats

                                                                            

Forelesninger

  40 t

Innleveringsoppgaver

  45 t

Laboratoriearbeid 

  18 t

Laboratorium, for- og etterarbeid

  18 t

Pensum      

120 t

Eksamen    

    5 t

Kollokvier     

  22 t

 

 

Totalt

268 t

 

Vilkår for å gå opp til eksamen

 

 • Deltakelse på minst 6 laboratorieoppgaver som det er levert og godkjent journal på.
 • Bestått 3 innleveringsoppgaver.

 

 

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen 5 timer. Vekting 100 %. Hjelpemidler: Kalkulator.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F der E er laveste ståkarakter.

 

Tilbys som enkeltemne

Ja

 

 

Åpent for privatister

Nei.

 

Studiepoengsreduksjon

Dersom studenten har emnet Kjemi fra tidligere, eller tar emnet Kjemi parallelt gjennom et annet program, vil studenten få 10 studiepoengs fratrekk fra dette emnet.

 

Ansvarlig avdeling

Avdeling for Pedagogikk og sykepleie

 

Godkjent

05.06.2012, Even Næss dekan APS