Revisjoner godkjent 28.02.2012.

Revisjoner godkjent 05.07.2012.

 

PRAKSISOPPLÆRING 3. OG 4. STUDIEÅR

Presentasjon av tema/kunnskapsområde

I det 3. og 4. studieåret er hovedtema ”Skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen”. Dette omhandler følgende kunnskapsområder som studenten skal erfare i praksisperioden:
- Lærerens rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
- Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
- Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
- Kvalitetssystem som verktøy for læring og utvikling
- Samarbeid med lokalmiljøet om entreprenørskap
- Overganger mellom trinnene
- Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
 

Forventet læringsutbytte etter fullført praksis 3. studieår

Studenten har kunnskap om
- skolen som organisasjon
- lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
- utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet
- betydningen av kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser som grunnlag for helhetlig læringsmiljø
 
Studenten har ferdighet til
- å utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
- å møte mangfold og elevvariasjon gjennom differensiert opplæring
- å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap, selvstendig og sammen med andre
- å være en tydelig leder og lede læringsarbeid ved å differensiere og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt

Studenten har
- innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og forståelse av fagkunnskap
- utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse
- innsikt i egen utvikling som lærer
- evne til å vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov
 

Forventet læringsutbytte etter fullført praksis 4. studieår

Studenten har kunnskap om
- innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og forståelse av fagkunnskap
-  utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse
-  innsikt i egen utvikling som lærer
-  evne til å vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov
-  kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
-  forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 
Studenten har ferdighet til å
- planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse, selvstendig og sammen med andre
- planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring, selvstendig og sammen med andre
- planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
- planlegge og vurdere foreldremøter og utviklingssamtaler med elever
- delta i lokalt læreplanarbeid
- samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen
- identifisere mobbing og trakassering med basis i teori og forsking, og drøfte måter dette kan håndteres på
- vurdere skolens læringsmiljø med basis i teori, og bidra til utvikling av dette
 
Studenten har
- evne til å vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
- utviklet kommunikasjons- og relasjonskompetanse
- utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
- kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
- kunnskap, engasjement og metoder for å utvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører
 

Organisering 3. studieår

Periode 1: 2. uker praksis i 8-10. trinn
Periode 2: 10 dager praksis tilknyttet Bachelor. Studenten utarbeider plan for bruken av disse dagene.

 
Arbeidskrav/dokumentasjon

1. periode:

- Orientere seg om praksisskolens rutiner for å håndtere mobbing.
- Innhente info om hvordan praksisskole samarbeider mellom ungdomsskole og VGS.

- Skriftlig praksisoppgave i valgt fordypningsfag.

- Et refleksjonsnotat der læringsmiljøets betydning drøftes i forhold til erfaringer med undervisningsopplegg i fordypningsfag.

- Praksisgruppa innhenter informasjon om hvordan en av skoleorganisasjonene ledes gjennom å spørre skolens rektor om skolens styringsstruktur., overordnet planarbeid og samarbeidsfora på ulike nivåer. Innhentet informasjon legges fram i samlet studentgruppa, og informasjonen som de enkelte gruppene har innhentet sammenlignes og drøftes i plenum i praksisoppsummeringen etter praksis.

2. periode:
 
- Bacheloropgave på 20-30 sider.

Tenkningen for valg av tema starter allerede andre studieår, arbeidet med bacheloroppgaven starter ved studiestart tredje år.
 

Organisering 4. studieår

Periode i andre semester: 4 uker profesjonpraksis i 5-10-trinn.

 

Omfang
Studentene skal delta i 20 timer undervisning pr. uke, 5t pr uke for valgte 30 stp, totalt 10 t. De øvrige 10 t setter praksislærer og student opp undervisningsplan for i fellesskap. Veiledning skal ha et omfang på 10 timer i uka. I veiledning inngår individuell og gruppeveiledning.

Arbeidskrav/dokumentasjon
- Se valgt emneplan.