Studieplan: 

Musikk, kultur, kontekst

Musikk, kultur, kontekst
10 studiepoeng

Høgskolen i Nesna
Godkjent 30.03.2009

1 Innledning

Musikk, kultur, kontekst er et nettbasert studium hvor forelesninger så vel som pensum gjøres tilgjengelig for studentene gjennom Høgskolen i Nesnas internettportal. Emnet har som hovedmålsetning å belyse viktige aspekter ved identitet, sosiale og kulturelle relasjoner. I denne anledning brukes musikk som utgangspunkt for innføring i teoretiske problemstillinger og videre refleksjoner. Emnet vil gi en kortfattet innføring i musikkens rolle og betydning i flere sammenhenger; både knyttet til sin spesielle status som et uttrykk nærmest allestedsnærværende i vår hverdag, og som utgangspunkt for generelle betraktninger knyttet til identitetsdannelse og kulturelle/sosiale relasjoner. Musikk er med på å forme vår identitet, og gjennom musikk møter vi "de andre" og hverandre. En grunnleggende kjennskap til musikk i et perspektiv som emnet legger opp til kan bidra til innsikt i egen og andres virkelighet, samt gi en innføring i kultur- og samfunnsteoretiske perspektiver så vel som ulike musikkuttrykk.

2 Mål

2.1 Målgruppe
Studenter som vil ha en grunnleggende innføring i kulturforståelse, identitet og samhandling med musikk som gjennomgående empirisk felt. Emnet stiller ingen formelle krav til forkunnskaper, og sikter seg inn mot studenter på lavere grad som har interesse for musikk og musikkens rolle i samfunn, kulturproduksjon og identitetsutvikling.

2.2 Opptakskrav
Generell studiekompetanse

3 Innhold

Studiet er på 10 studiepoeng og gir en teoretisk tilnærming til fagområdet kombinert med musikkeksempler. Følgende tema vil inngå:

- Problematisering av begrepet musikk
- Etablering av identitet gjennom musikk
- Lokal tilhørighet, global avhengighet
- Kjønnsroller
- Etnisitet
- Ungdomskultur
- Musikkindustri og kulturproduksjon

4 Organisering og arbeidsformer

Organisering
Studiet er nettbasert med forelesninger lagt ut som podcast på dedikert hjemmeside med adgang etter opptak og tildeling av brukerrett med passord.

Innenfor de rammer som er fastlagt for studiet, vurderer fagutvalget for studieenheten fortløpende studiets organisering, innhold, arbeidsformer og vurderingsordninger. Fagutvalget skal delta i studiekvalitetsvurderinger og medvirke i den årlige revisjonen av fagplanen. Det henvises for øvrig til eget reglement for fagutvalgsarbeid.

Arbeidsformer
Musikk, kultur, kontekst er lagt opp som et nettbasert individuelt selvstudium. Det vil postes arbeidsoppgaver på den dedikerte hjemmesiden. I løpet av studiet vil studentene ha anledning til å motta veiledning knyttet til sine besvarelser av spørsmålene postet på hjemmesiden. I denne sammenheng forutsettes det at alle studenter skal levere tre besvarelser til vurdering. Det vil også oppfordres til faglige diskusjoner studentene i mellom på emnets hjemmesider. Studiet krever at studentene aktivt bruker Musikk, kultur, kontekst sine studiesider på Moodle.

Underveis i studiet skal studentene, gjennom innsendte besvarelser, sikres tilbakemelding i forhold til sin studieprogresjon.

5 Obligatorisk deltaking og arbeidskrav

Obligatorisk deltaking
Det er ingen obligatoriske forelesninger eller oppmøte.

Arbeidskrav
Det kreves tre leverte arbeidsoppgaver for vurdering og tilbakemelding fra faglærer.

6 Vurdering

Vurdering
De leverte arbeidsoppgavene skal godkjennes av faglærer som bestått / ikke bestått. Studentene gis anledning til å omarbeide sine besvarelser dersom de vurderes til ikke bestått. Siste frist for innlevering av omarbeidede besvarelser er tre uker etter siste tilbakemelding.

Alle tre arbeidsoppgavene må være bestått før faget vil bli godkjent. 
Endelig karakter er bestått/ ikke bestått

Vurderingskriterier bestått/ikke bestått

Betegnelse

Kvalitativ betegnelse

Bestått

 Framlegget dokumenterer

  • god tydeliggjøring av tema og problemstilling
  • god synliggjøring av sentrale punkter i oppgavene
  • tydelig presentasjon
  • god klargjøring av metode og funn

 

Ikke bestått

 Framlegget dokumenterer ikke

  • tydeliggjøring av tema og problemstilling
  • synliggjøring av sentrale punkter i oppgaven
  • tydelig presentasjon
  • klargjøring av metode og funn

 

 

Sist oppdatert: 12. mai 2009 - 9:51