Studieplan: 

 

Tittel: Masterutdanning i musikkvitenskap

Studieprogramkode:

Omfang: 120 studiepoeng

Varighet: 4 semestre

Type studium: Påbygging

 

Opptakskrav

Mastergradsstudiet bygger i utgangspunktet på avlagt grunnstudium 90 poeng i musikkvitenskap og omfatter 4 semestre med til sammen 120 poeng. Opptak til mastergradsstudiet forutsetter fullført bachelorgrad – alternativt cand.mag.grad/adjunktkompetanse, eller tilsvarende godkjent utdanning (f.eks. 3-årig musikkonservatoriestudium). Alternative utdanningsbakgrunner vurderes etter søknad. Studentene skal inngå mastergradskontrakt/veiledningsavtale, fortrinnsvis i første semester av mastergradsstudiet. Undervisning i mastergradsstudiet gis i både høst- og vårsemesteret, og eksamen avvikles begge semestre.

For opptak kreves karakter C eller bedre i samlet karakter for musikkstudier på bachelornivå. Søkere kan også vurderes ut i fra andre faglig relevante utdanninger, praksis og/eller erfaring innenfor fagfeltet. Søknad om opptak skal også inneholde

-   en kortfattet skisse med presentasjon av ønsket fordypningsområde for masteroppgaven

-   en kortfattet presentasjon av egen musikkfaglig bakgrunn sett i relasjon for ønsket fordypningsområde i masteroppgaven

Samlet utgjør dette 1-2 sider.

Det vil være en forutsetning for opptak at søkernes forslag til fordypningsområde i masteroppgaven er innenfor etnomusikologi- og populærmusikkfeltet med fokus på musikkulturelle uttrykk i nordområdene eller nært beslektede temaer.

Disse momentene vil inngå i den samlete vurderingen og rangeringen av kvalifiserte søkere.

 

Generell beskrivelse av studiet

Musikk ytrer seg gjennom et mangfold av klingende uttrykk, menneskelig atferd, ideer og verdier. Musikkvitenskapen har sin naturlige plass blant kunst- og kulturfagene, som en humanistisk disiplin med tverrfaglige tilknytningspunkt til samfunns- og naturvitenskapene.

Musikkstudiets egenart ligger i kombinasjonen av teoretisk refleksjon og praktisk arbeid med det musikalske materialet. Samvirket mellom teori og praksis danner grunnlag for musikkvitenskapelig tenkning og kunnskapsutvikling, innsikt og kritisk refleksjon. Musikkstudiet tar nødvendigvis utgangspunkt i ulike tradisjoner innenfor den vestlige kulturkrets, framfor alt vårt eget land. Dette kulturelle perspektivet utvides gjennom en antropologisk vinkling mot musikk både i og utenfor den europeiske tradisjon, kombinert med vektlegging av kulturforståelse og kulturkritikk.

Studiet gir mulighet for fordypning og konsentrasjon innenfor utvalgte deler av musikkvitenskapen. Innen alle disipliner vil emner bli relatert til et nordnorsk og Nordkalott- perspektiv, avhengig av pågående forskning innen feltet. I denne sammenheng vil en f.eks. fokusere på regionale spørsmål i et globalt perspektiv, herunder spørsmål om nordnorske og Nordkalottens gehørtraderte musikkmiljøer i relasjon til verdenssamfunnet og Nordkalott- og urbefolkningsproblematikk.

Med dette søker en i dette masterstudiet å fokusere på de tallrike særegne kulturelle uttrykk innen f.eks. folkemusikalske, populærmusikalske, kunstmusikalske, jazzmusikalske og ”cross over”-sjangere som en har vært vitne til i nyere tid. Særlig fokus rettes mot den sammenvevningen av ulike musikkulturelle elementer som oppstår i møtet mellom globaliserte musikkuttrykk som folkemusikk, rock, jazz osv., og den særegne lokale ”forskjellen” som kan oppstå innenfor lokale varianter.

Dette vil gi våre uteksaminerte kandidater ferdigheter til å gå inn i yrker og samfunnsoppgaver som krever høyt bevissthetsnivå til både musikk- og kulturspørsmål generelt og relatert til nordområdene spesielt. Dette kan være yrkesoppgaver innen forskning, media (f.eks. musikkjournalist i radio og tv), undervisning, offentlig forvaltning (f.eks. kommunal kultursjef), kulturformidling generelt osv.

Målgruppe

Kultur- og musikkinteresserte studenter med bakgrunn tilsvarende bachelor-/cand.mag./adjunktskompetanse, og/eller annen relevant utdannelse/praksis.

 

Studiets oppbygging

Mastergradsstudiet i musikkvitenskap er bygd opp av to deler: opplæringsdelen og mastergradsoppgaven. Studenten må være emnepåmeldt og registrert i inneværende semester for å ha rett til veiledning.

Følgende studieemner inngår i studiet:

Musikkvitenskapelig teori og metode

15 stp

Musikkvitenskapelig fordypningsemne I - Musikk, kultur og identitet på Nordkalotten

15 stp

Musikkvitenskapelig fordypningsemne II - Musikk, pedagogikk og samfunn

15 stp

Håndverkslære

15 stp

Mastergradsoppgave

60 stp

Opplæringsdelen omfatter emnene 1–4. For å sikre faglig konsentrasjon og fordypning skal opplæringsdelen bygges opp med tilknytning til mastergradsoppgaven (emne 5). Samtidig skal mastergradsstudiet ha en innholdsmessig bredde, som bl.a. søkes oppnådd ved at minst ett av fordypningsemnene velges innenfor andre delområder av faget enn det det mastergradsoppgaven dekker.

 

Læringsmål

Målet med mastergradsstudiet er å kvalifisere til vitenskapelig og annet videregående faglig arbeid med musikk og til formidling av musikk og kunnskap om musikk i ulike skoleslag, media og samfunnet for øvrig. En viktig målsetting er at masterstudentene skal tilegne seg analytiske ferdigheter som setter dem i stand til refleksjon over egen musikkulturell bakgrunn sett i lys av pågående fagdebatter innen etnomusikologi generelt, kulturteori, globaliseringsteori m.m.

 

Arbeidsformer

Nytt masterstudium starter opp hvert høstsemester. Studiet blir organisert i samlinger (1. år: 10 uker fordelt på ca. 6 samlinger, 2. år: inntil 4 samlinger etter avtale) i hovedsak lagt til høgskolens campus på Nesna. I tråd med studieplanens nordområdeprofil vil enkelte av samlingene kunne bli lagt til andre studiesteder på Nordkalotten.

 

Vurderingsformer

Eksamen i modulene 1, 2, 3 og 4 må være bestått før avsluttende eksamen. Avsluttende eksamen består av innlevert mastergradsoppgave.

 

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Yrkesoppgaver innen forskning, media (f.eks. musikkjournalist i radio og tv), undervisning, offentlig forvaltning (f.eks. kommunal kultursjef), kulturformidling generelt osv.

Fører til grad

Studiet gir graden master.

Ansvarlig avdeling

Avdeling for Kultur og samfunn

Godkjent

14.07.2011, Renee Waara dekan AKS

Sist oppdatert: 02. november 2011 - 11:02