Studieplan: 

Emnekode: DRA114

Emnetype: Vurdering

Omfang: 15 stp

Antall semester: 1

Startsemester: Vår

 

Studium

Emnet tilhører Produksjon for scene og sal årsstudium.

 

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Tilbys som enkeltemne

Ja

 

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

 

Læringsutbytte

Målet for studiet er å gjøre studenten i stand til å planlegge og gjennomføre en teaterproduksjon med andre og være bevisst ressurser og tidsbruk.

Kunnskaper

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne planlegge en scenisk produksjon
 • Ha kunnskap om dramaturgi og konseptutvikling
 • Vite om ulike fagfunksjoner og profesjoner i et teater
 • Ha kunnskap om teaterproduksjon som didaktisk læringsmodell

Ferdigheter

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Kunne analysere et manuskript og reflektere rundt en tekst
 • Øke spillkompetanse og formidlingsevne
 • Kunne legge regi
 • Anvende dramaturgi og sceniske virkemidler
 • Lede og utvikle ensemble

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten:

 • Identifisere og utnytte gruppas ressurser og utnytte dem
 • Kommunisere og argumentere for egne kreative løsninger
 • Identifisere konflikter i kreative prosesser og løse dem

 

Faglig innhold

Emnet omfatter innføring og veiledning i planlegging og produksjon av en teaterforestilling for et definert publikum.  I forkant av produksjonen vil studentene få en innføring i dramaturgi og konseptutvikling, samt bruk av sceniske virkemidler og ledelse i kreative prosesser.

 

Praksis

Nei.

 

Arbeidsformer

Emnet er organisert i tre samlinger, hvor to er enkeltuker med påfølgende arbeid hjemme mellom samlingene og to sammenhengende uker avslutter produksjonen Ettersom emnet er utpreget praktisk, forventes det arbeid utover normalarbeidstid på samlingene i form av gruppearbeid/eget arbeid.

 

Krav til arbeidsinnsats

Tre samlinger:

Undervisning/veiledning scenisk produksjon på og mellom samlingene:

 

1. samling  5 dager                                                                    40 t

2. samling  5 dager                                                                    40 t

3.samling 12 dager                                                                 100 t

hvorav 30 timer er definert som

eksamensforberedelse og eksamen.

For - og etterarbeid mellom samlingene                            250 t

Totalt                                                                                           430 t

 

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse og ansvar for gjennomføring av den sceniske produksjonen. (maksimum 20 % fravær av 180 t)

 

Studentene utarbeider gruppevise rapporter over arbeidet som dokumenterer produksjonen i hver enkelt gruppe, samt egen funksjon/rolle i forestillingen. Rapporten skal avspeile refleksjon og læringsutbytte. Den utformes som en felles blogg.

 

Eksamen

Emnets sluttvurdering består av følgende:

 

Praktisk eksamen:

 • Utforming og utsendelse av pressemelding til lokale medier
 • Utforme et skriftlig program og en plakat
 • Invitasjon av et valgfritt publikum
 • Visning av gruppas teaterforestilling i en åpen og en lukket forestilling
 • Utforme en blogg over prosessen med tekst og illustrasjoner, samt presentasjon av denne i klassen

 

Vekting: 100%

 

Gruppa får en felles vurdering og vurderingsuttrykket angis til bestått/ikke bestått

 

Åpent for privatister

Nei

 

Studiepoengsreduksjon

Dersom studenten har emnet DRA114 Teaterproduksjon fra tidligere, eller tar emnet parallelt i et annet program vil studenten få 15 studiepoengs fratrekk fra dette emnet.

 

Ansvarlig avdeling

Avdeling for Kultur og samfunn

 

Godkjent

26.03.2012, Renee Waara, dekan AKS

 

Sist oppdatert: 26. mars 2012 - 14:51