Studieplan: 

Studieprogramkode:

Omfang: 60 studiepoeng

Varighet: 2 semestre

Type studium: Grunnstudium

 

 

Opptakskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 

Anbefalte forkunnskaper

Interesse og motivasjon for å lære om anvendelse av drama og teater i ulike sammenhenger.

 

Generell beskrivelse av studiet

Det finnes mange grunner og motiver til å arbeide med drama og teater. Noen studerer drama og teater med tanke på en profesjonell kulturbasert karriere, noen gjør det fordi de ønsker å kunne bruke mer kreative lærings – og

formidlingsformer og noen med tanke på sitt arbeid innen bedriftshelsetjeneste, museumsformidling og personalutvikling. Noen ønsker denne utdanningen fordi

de primært vil utvikle sine egne kreative evner og lederegenskaper. Drama- og teaterstudiet gir kompetanse til å utfordre tradisjonelle formidlings- og undervisningsformer uansett alder og med ulik grad av utdanning, selv om en del emner fokuserer på barn og unge spesielt.

 

Drama og teaterstudiet ved Høgskolen i Nesna er lagt fleksibelt opp. Her kan du velge enkelte moduler på 15 stp. til et årsstudium på 60 stp. med fokus på produksjon for scene og sal. Du kan gjennomføre studiet over ett, to eller flere år. Studiet er praktisk orientert, basert på samlinger og arbeid med teori mellom samlingene.

 

Studiets oppbygging

 

Programmet består av følgende emner som samlet utgjør 60 studiepoeng:

1. semester

Teater og samfunn – med praktisk skuespillerarbeid

15 stp.

Kulturproduksjon og ledelse

15 stp.

2. semester

Lys og scenografi

15 stp.

Teaterproduksjon

15 stp.

 

Generelle læringsmål

Ved gjennomført studium skal studenten kunne:

 

 • Bruke improvisasjoner og spill i undervisning, læring og formidling
 • Forklare hvordan dramaturgiske valg kan påvirke undervisning, formidling og læreprosesser
 • Komponere og lede kreative lære – og formidlingsprosesser med bruk av dramapedagogiske metoder
 • Ha perspektiv på eget teaterarbeid i lokalsamfunn eller skole og hvordan det inngår i en global verden
 • Forstå sammenhengen mellom teori og praktisk skuespillerarbeid
 • Identifisere ulike sjangerformer, likheter og forskjeller
 • Definere og anvende et scenerom
 • Analysere en stemning/situasjon og vurdere scenografiske løsninger og lysdesign
 • Scenografibudsjettering i et formidlingsprosjekt
 • Identifisere og utnytte gruppas ressurser og utnytte dem
 • Kommunisere og argumentere for egne kreative løsninger
 • Identifisere konflikter i kreative prosesser og løse dem

 

Læringsutbytte

Studiet er rettet mot den spesielle kompetansen som er nødvendig for å kunne delta i og lede kreative læreprosesser, og spesielt bruk av dramapedagogiske metoder i slike læringsformer. Studentene skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere kreative læringsformer basert på dramapedagogiske overveielser, og bruke slike metoder i undervisning og læring i barnehage, skole, kulturskole, og i arbeid med teaterforestillinger. Et annet mål for studiet er at studenten gjennom praktisk skuespillerarbeid skal erfare kommunikasjon mellom teater og samfunn lokalt og globalt for å få en bred kulturforståelse.

Et tredje mål for studiet er å få studenten i stand til å bruke lys og scenografi i en produksjon for scene og sal for teater, konserter, utstillinger og andre formidlingsoppgaver.

Et fjerde mål for studiet er å gjøre studenten i stand til å planlegge og gjennomføre en teaterproduksjon med andre og være bevisst ressurser og tidsbruk.

Arbeidsformer

Alle emnene forutsetter studentenes aktive deltaking og engasjement, både i det praktiske arbeidet og teoretiske drøftelser av dem. Arbeidet vil veksle mellom praktisk og teoretisk undervisning og veiledning

Arbeidsformene vil variere noe i de ulike emnene; workshop, arbeidsseminar og kollokvier, forelesninger/eget arbeid over web i kombinasjon med tre uke- samlinger. Ettersom enkelte emnet er utpreget praktisk, forventes det arbeid utover normalarbeidstid på samlingene i form av gruppearbeid/eget arbeid.

 

Vurderingsformer

Se det enkelte emne.

 

Vilkår for å gå videre i studiet

Ingen

 

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Studiet er et årsstudium i drama og teater; produksjon for scene og sal. Det kan være videreutdanning for lærere, formidlere og undervisere i mange yrker. Anvendt drama og teater kan brukes innen helse, personalutvikling og ledelse, lavterskeltilbud i lokalsamfunn for integrering og samspill, i kulturskoler, museum og kulturbaserte næringer. Man kan også søke videre ved andre utdanningsinstitusjoner om påbygning og innpass til BA i drama og teater.

 

Fører til grad

Nei.                                                                                 

 

Andre opplysninger

Nei.

 

Ansvarlig avdeling

Avdeling for Kultur og samfunn

 

Godkjent

26.03.2012, Renee Waara, dekan AKS.

Sist oppdatert: 11. juni 2013 - 12:47